З питань придбання статистичних збірників

звертатись за тел. (0412) 22-32-22, кімната 507

«Статистичний щорічник Житомирської області за 2014 рік»

Статистичний щорічник містить широкий спектр статистичних показників, що характеризують економічне, соціальне та екологічне становище області у 2014 році порівняно з попередніми роками.

Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та економічні характеристики, національні рахунки, державні фінанси та кредит, ціни і тарифи, Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, енергетика, промисловість, сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство, капітальні інвестиції, будівництво, транспорт і зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, послуги, діяльність підприємств, наука, технології та інновації, населення та міграція, ринок праці, доходи та умови життя, населені пункти та житло, освіта, охорона здоров’я та соціальний захист, культура, відпочинок, спорт і туризм, правосуддя та злочинність, природні ресурси та охорона навколишнього середовища, міжрегіональні порівняння.

Інформація наведена за видами економічної, зокрема промислової (будівельної) діяльності, видами продукції тощо. Значна кількість показників наведена за містами та районами області. Окремий розділ містить співставлення основних показників за регіонами України.

презентаційна версія

 

«Житомирщина у цифрах у 2014 році»

Статистичний збірник містить основні статистичні показники, які характеризують економічне, соціальне та екологічне становище Житомирської області у 2014 році порівняно з попередніми роками.

Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та економічні характеристики, національні рахунки, ціни і тарифи, Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, промисловість, сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство, капітальні інвестиції та будівництво, транспорт і зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, послуги, наука, технології та інновації, населення та міграція, ринок праці, доходи та умови життя, освіта, охорона здоров’я та соціальний захист, правосуддя та злочинність, навколишнє природне середовище.

Інформація наведена за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційно-правовими формами господарювання, а також за містами та районами області. Окремий розділ містить співставлення основних показників за регіонами України.

презентаційна версія

 

«Житомир−2014»

Статистичний збірник містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного, екологічного стану міста Житомира у 2014 році порівняно з попередніми роками.

Збірник сформовано за такими розділами: основні географічні та економічні характеристики, енергетика, промисловість, капітальні інвестиції та будівництво, транспорт, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, послуги, діяльність підприємств, наука, технології та інновації, населення та міграція, ринок праці, населені пункти та житло, освіта, культура та відпочинок, правосуддя та злочинність, природні ресурси та охорона навколишнього середовища. Окремо виділені зіставлення показників по містах – обласних центрах України.

Збірник зацікавить широке коло користувачів: працівників державних установ, викладачів, аспірантів, студентів, підприємців, всіх, хто бажає ознайомитись з процесами, які відбуваються в економічній та соціальній сферах нашого міста.

презентаційна версія

 

«Фінансово-господарський стан підприємницьких структур  Житомирщини» ( 2010–2014 роки)

Збірник містить дані за 2010–2014рр. про активи, зобов’язання та власний капітал підприємств, фінансові результати діяльності суб’єктів господарювання області та рівень рентабельності. Розкриті показники розвитку підприємств за їх розмірами (великі, середні, малі та мікропідприємства). Дані наведені в цілому по області, за видами економічної діяльності, промислової діяльності та у розрізі міст і районів області. Збірник складається з пяти розділів. До розділів наведено методологічні пояснення. Окремо подано інформацію про результати діяльності підприємств України. 

презентаційна версія

 

 «Оздоровлення та відпочинок дітей Житомирщини влітку 2015 року»

Збірник містить розширену інформацію щодо основних показників роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які працювали на території Житомирської області влітку 2015 року. Для співставлення окремих показників наведено дані оздоровчих сезонів 2000–2014 років.

У виданні надано інформацію щодо кількості закладів та місць в них, чисельності оздоровлених дітей, характеристики обслуговуючого персоналу оздоровчих закладів та їх матеріальної бази.

До збірника включено інформацію в розрізі міст і районів області. Для співставлення окремих показників наведено дані як в цілому по Україні, так і за її регіонами.

Видання містить аналітичний огляд, табличний матеріал, окремі явища проілюстровані діаграмами, а також надано необхідні методологічні пояснення.

презентаційна версія

 

 «Діяльність суб’єктів господарювання Житомирщини»

Збірник містить основні показники, які характеризують стан та тенденції розвитку суб’єктів господарювання Житомирської області за 2010–2014 роки.

Збірник сформовано за такими розділами: діяльність суб’єктів господарювання; основні показники діяльності підприємств; діяльність великого, середнього, малого та мікропідприємництва; основні показники діяльності підприємств по містах та районах; міжрегіональні порівняння. На початку збірника наведений аналітичний огляд стану та тенденцій розвитку підприємств області.

презентаційна версія

 

 «Населення Житомирської області, 2014 рік»

У демографічному щорічнику публікуються статистичні дані про демографічні процеси, які відбувалися в Житомирській області у 2014 та у попередніх роках. Надається інформація про чисельність населення, його статево-віковий склад, розміщення на території області, шлюби, розлучення, народжуваність, смертність, міграційні потоки населення в розрізі міст та районів області.

презентаційна версія

 

 «Жінки і чоловіки Житомирщини»

Статистичний збірник «Жінки і чоловіки Житомирщини» розроблено на замовлення та за підтримки Проекту «Ґендерне бюджетування в Україні». У збірнику розміщено інформацію, отриману за результатами державної статистичної та адміністративної звітності, матеріалів вибіркових обстежень та переписів.

До збірника увійшли матеріали, які відображають у ґендерному аспекті динаміку процесів, що відбуваються у сфері демографії, охорони здоров’я, освіти, правопорушень, соціального захисту, зайнятості та безробіття населення.

Інформація систематизована за тематикою по відповідних 6 розділах збірника, окремі явища проілюстровані діаграмами, містяться аналітичний огляд до кожного розділу, а також методологічні пояснення щодо складу та формування окремих статистичних показників.

презентаційна версія

 

«Праця Житомирщини у 2014 році»

У комплексному статистичному збірнику «Праця Житомирщини у 2014 році» наведена інформація, отримана за результатами державних статистичних спостережень.

До збірника увійшли матеріали, які відображають динаміку процесів, що відбуваються у сфері найманої праці, щодо зміни кількості працівників, розміру номінальної та реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості (вимушеної та добровільної), ефективності використання робочого часу, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві, стану укладання колективних договорів, характеристик якісного складу окремих категорій працівників та визначають основні тенденції, які відбулися у сфері соціально–трудових відносин у 2014 році.

Інформація систематизована за тематикою по відповідних 10 розділах збірника, окремі явища проілюстровані діаграмами.

У збірнику містяться методологічні пояснення щодо складу та формування окремих статистичних показників та аналітична доповідь.

презентаційна версія

 

«Економічна активність населення області у 2014 році»

У статистичному збірнику «Економічна активність населення області у 2014 році» наведено інформацію щодо робочої сили та її характеристик на ринку праці Житомирської області у 2014 році, яка отримана за результатами матеріалів вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності.

Також наведено дані щодо основних показників зареєстрованого ринку праці, що базуються на інформації адміністративних реєстрів державної служби зайнятості.

Інформація систематизована за тематикою по відповідних 6 розділах збірника.

Збірник містить аналітичний огляд стану ринку праці області у 2014 році, розкриваються методологічні та організаційні питання обстеження, надаються необхідні пояснення щодо методології визначення основних показників ринку праці, методів побудови вибірки домогосподарств та оцінки надійності даних. Окремі явища проілюстровані діаграмами.

презентаційна версія

 

«Роздрібна торгівля Житомирської області»

У статистичному збірнику «Роздрібна торгівля Житомирської області» наведено дані про оборот роздрібної торгівлі, обсяги роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), що здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями в цілому, у міських поселеннях, сільській місцевості, а також про торгову мережу (магазини, кіоски, палатки, АЗС тощо) та діяльність ринків в області. Інформація наводиться за видами економічної діяльності (КВЕД), за товарною структурою роздрібного товарообороту в розрізі міст та районів області, індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту. Дані щодо торгової мережі підприємств наведено по усіх діючих об'єктах, у яких здійснювався продаж споживчих товарів населенню для особистого споживання на 1 січня. Окремі показники співставлено з даними по регіонах України та уточнені по відношенню до раніше опублікованих, оскільки наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

презентаційна версія

 

«Розподіл постійного населення Житомирської області за статтю та віком станом на 1 січня 2015 року»

Збірник «Розподіл постійного населення Житомирської області за статтю та віком на 1 січня 2015 року» підготовлений за матеріалами річних статистичних оцінок кількості населення. У ньому наведені дані про чисельність і склад постійного міського та сільського населення за статтю та віком по Житомирській області, містах та адміністративних районах. Збірник вміщує також дані про демографічне навантаження на осіб у віці 15–64 роки та осіб у віці 16–59 років, середній та медіанний вік населення.

презентаційна версія

 

«Використання та залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у Житомирській області»

У статистичному збірнику «Використання та залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у 2014 році» наведено дані щодо загальних витрат енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти в області, включаючи виробничу сферу та реалізацію їх населенню за 2014 рік у порівнянні з попередніми роками.

Показники наведені за видами палива, основними напрямами споживання, за видами економічної діяльності та у розрізі міст та районів області.

презентаційна версія

 

«Чисельність наявного населення Житомирської області на 1 січня 2015 року»

У збірнику наведено дані про чисельність наявного населення в області, містах, районах та селищах міського типу на 1 січня 2011–2015 років, кількість адміністративно-територіальних одиниць та щільність населення в області та регіонах.

презентаційна версія

 

«Самооцінка населенням Житомирської області стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2014 році»

У збірнику наведена інформація за 2011–2014рр., яка характеризує суб’єктивну оцінку стану здоров’я членів домогосподарств Житомирської області; рівень доступності для них послуг охорони здоров’я, можливість придбання ліків та медичного приладдя; наявність хронічних захворювань або проблем зі здоров’ям; окремі питання, пов’язані з лікуванням у лікарнях, відвідуванням лікарів; суб’єктивну оцінку впливу на стан здоров’я наслідків Чорнобильської катастрофи; показники народжуваності дітей жінками у віці
15 років і старшому; дані щодо розповсюдженості тютюнокуріння та ін. Також вміщені окремі показники по Україні в цілому та Поліському економічному району.

презентаційна версія

 

«Зовнішня торгівля товарами та послугами області у 2014 році»

Збірник містить дані за 2010-2014рр. про баланс  зовнішньої торгівлі товарами, послугами, експорт-імпорт товарів та послуг по країнах світу та за видами, експорт-імпорт давальницької сировини і виготовленої з неї готової продукції. Інформацію також наведено в розрізі міст і районів області.

презентаційна версія

 

 «Газове, водопровідне та теплопостачальне господарства Жито­мирської області»

Збірник «Газове, водопровідне та теплопостачальне господарства Жито­мирської області» містить показники, що характеризують газове господарство, роботу водопровідних споруд, опалювальних котелень та теплових мереж. Показники наведено за 2008–2014 роки, окремі дані – у порівнянні з 2013 роком.

Кожний з розділів супроводжується коротким оглядом ситуації, що склалась за останні роки.

У збірнику наведена динаміка окремих показників газового, водопровідного та теплопостачального господарств по Україні та її регіонах.

У публікацію вміщено проблемні питання і перспективи розвитку житлово-комунального господарства Житомирської області.

Збірник ілюстрований графіками та діаграмами, також розміщені основні методологічні визначення та поняття.

презентаційна версія

 

«Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності області»

У виданні наведена інформація за 2010-2014рр. про обсяги прямих іноземних інвестицій в область у розрізі країн світу, видів економічної діяльності, міст і районів області. Для більш повної оцінки стану інвестування області наведені порівняння  ряду показників з даними по регіонах України. Значний обсяг матеріалу наведено у регіональному розрізі. Матеріали наведено по тематичних розділах. Збірник збагачено графічними матеріалами, кожен розділ супроводжують аналітичні довідки.

презентаційна версія

 

«Фінансово-господарський стан підприємницьких структур Житомирщини» (2010–2013 роки)

Збірник містить дані за 2010–2013рр. про активи, зобов’язання та власний капітал підприємств, фінансові результати діяльності суб’єктів господарювання області та рівень рентабельності. Розкриті показники розвитку підприємств за їх розмірами (великі, середні, малі та мікропідприємства), проаналізовано діяльність малого підприємництва. Дані наведені в цілому по області, за видами економічної діяльності та у розрізі міст і районів. Збірник складається з семи розділів, які містять аналітичний, табличний та графічний матеріали. До розділів наведено методологічні пояснення. Окремо подано інформацію про результати діяльності підприємств України.

презентаційна версія

 

«Населення Житомирської області, 2013 рік»

У демографічному щорічнику публікуються статистичні дані про демографічні процеси, які відбувалися в Житомирській області у 2013 та у попередніх роках. Надається інформація про чисельність населення, його статево-віковий склад, розміщення на території області, шлюби, розлучення, народжуваність, смертність, міграційні потоки населення в розрізі міст та районів області. Наведено міжнародні зіставлення по окремих країнах світу.

презентаційна версія

 

«Діяльність субєктів господарювання Житомирщини»

Збірник містить основні показники, які характеризують стан та тенденції розвитку суб’єктів господарювання Житомирської області за 2010–2013 роки.

Збірник сформовано за такими розділами: основні показники діяльності суб’єктів господарювання; діяльності підприємств; діяльності великого, середнього, малого та мікропідприємництва; діяльності підприємств по містах та районах; міжрегіональні порівняння. На початку збірника наведений аналітичний огляд стану та тенденцій розвитку підприємств області.

презентаційна версія

 

«Соціально-економічне становище сільських населених пунктів Житомирської області на 1 січня 2014 року»

Збірник містить інформацію, яка характеризує демографічну ситуацію на селі, зайнятість сільського населення та умови його проживання, розвиток аграрного сектора, стан мережі об’єктів соціальної інфраструктури. Інформація представлена у динаміці та у розрізі районів і груп населених пунктів.

Для його підготовки використані дані п’ятого суцільного обстеження соціально-економічного становища сільських населених пунктів за формою державного статистичного спостереження №1-село «Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту станом на 1 січня 2014 року».

презентаційна версія