Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування
за видами промислової діяльності
за січень-червень 201
6 року

(тис.грн)

 

Фінансовий результат

(сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної

кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної

кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість

171727,4

55,6

678857,1

44,4

507129,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–64087,1

29,6

55332,0

70,4

119419,1

Переробна промисловість

168289,2

65,5

479937,5

34,5

311648,3

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

54287,1

67,9

163720,1

32,1

109433,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

47296,5

64,3

53298,0

35,7

6001,5

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

36989,9

68,8

60470,8

31,2

23480,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

18831,0

100,0

18831,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

14121,2

75,0

16320,0

25,0

2198,8

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–86274,5

50,0

63919,6

50,0

150194,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

29548,0

77,8

41049,0

22,2

11501,0

машинобудування

40932,2

55,6

47847,2

44,4

6915,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

–1705,0

100,0

1705,0

виробництво електричного устатковання

4290,4

100,0

4290,4

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

29326,8

66,7

33308,8

33,3

3982,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

9020,0

33,3

10248,0

66,7

1228,0

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

12557,8

85,7

14481,8

14,3

1924,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

92319,7

33,3

141228,0

66,7

48908,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–24794,4

35,7

2359,6

64,3

27154,0