Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами промислової діяльності
за січень-вересень 201
6 року

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

802353,1

17794271,6

4,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2334,2

1871568,2

0,1

Переробна промисловість

779125,1

13367455,9

5,8

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

345843,6

5426247,8

6,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

111630,1

593497,7

18,8

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

130801,3

1458983,5

9,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

32427,0

462488,0

7,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

22599,1

447799,0

5,0

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

10464,4

2581681,1

0,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

51368,0

782484,0

6,6

машинобудування

49133,5

954220,6

5,1

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1762,0

67338,0

2,6

виробництво електричного устатковання

7460,9

22642,2

33,0

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

40373,6

688837,4

5,9

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

–463,0

175403,0

–0,3

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

45786,9

660054,2

6,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

61410,2

2215382,2

2,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–40516,4

339865,3

–11,9