Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами промислової діяльності
за січень-березень 201
6 року

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

–157790,4

7791794,4

–2,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–111284,3

413045,5

–26,9

Переробна промисловість

–163366,5

6344483,0

–2,6

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

53548,2

1608269,0

3,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

41360,1

200063,4

20,7

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

38401,3

469267,6

8,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

9458,0

140305,0

6,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

7485,0

155030,7

4,8

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–343574,4

3054067,4

–11,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–267,0

203169,0

–0,1

машинобудування

19674,5

296584,3

6,6

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

–3779,0

17931,0

–21,1

виробництво електричного устатковання

3603,0

6828,0

52,8

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

15902,5

231549,3

6,9

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

3948,0

40276,0

9,8

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

10547,8

217726,6

4,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

136850,4

922629,8

14,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–19990,0

111636,1

–17,9