Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами промислової діяльності
за січень-червень 201
6 року

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

648746,4

11418466,6

5,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–16231,1

1093486,5

–1,5

Переробна промисловість

567994,2

8581342,9

6,6

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

218072,9

3606991,4

6,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

73751,2

390199,0

18,9

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

76341,2

933913,4

8,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

21486,0

295842,0

7,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

13940,2

297446,5

4,7

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

60102,4

1535712,8

3,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

35934,0

429926,0

8,4

машинобудування

44841,9

666808,6

6,7

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

–1223,0

48046,0

–2,5

виробництво електричного устатковання

5737,4

14786,5

38,8

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

33427,5

483952,1

6,9

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

6900,0

120024,0

5,7

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

23524,4

424503,2

5,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

122304,8

1525660,1

8,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–25321,5

217977,1

–11,6