Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування
за видами промислової діяльності
за січень–березень 2017 року

(тис.грн)

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість

25448,6

51,8

361577,3

48,2

336128,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–37822,6

20,0

21073,0

80,0

58895,6

Переробна промисловість

–76397,5

62,3

176969,2

37,7

253366,7

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

–78885,9

57,1

24585,8

42,9

103471,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

24601,7

70,6

31860,0

29,4

7258,3

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

22558,2

64,3

26741,7

35,7

4183,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

5686,0

66,7

5742,0

33,3

56,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

9342,1

100,0

9342,1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–83976,0

68,7

27736,0

31,3

111712,0

металургійне виробництво, виробництво  готових металевих виробів, крім машин і устатковання

25092,0

77,8

29611,0

22,2

4519,0

машинобудування

–590,5

50,0

18012,0

50,0

18602,5

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

4711,0

62,5

10773,0

37,5

6062,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

–181,3

25,0

7180,0

75,0

7361,3

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

–225,1

28,6

3338,6

71,4

3563,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

152589,0

63,6

160097,1

36,4

7508,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–12920,3

14,3

3438,0

85,7

16358,3

______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.