Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування
за видами промислової діяльності
за січень–червень 2017 року

(тис.грн)

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість

171563,1

62,4

701225,8

37,6

529662,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

13788,0

52,0

64796,3

48,0

51008,3

Переробна промисловість

43317,2

69,6

482188,6

30,4

438871,4

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

15890,5

64,3

199324,1

35,7

183433,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

44858,4

82,4

53019,4

17,6

8161,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

35138,3

71,4

39868,8

28,6

4730,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

15941,0

100,0

15941,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

13837,8

75,0

15565,0

25,0

1727,2

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–102989,0

68,8

66316,0

31,2

169305,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

45782,0

77,8

48839,0

22,2

3057,0

машинобудування

–24000,2

56,3

39703,2

43,7

63703,4

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

3589,2

62,5

15513,2

37,5

11924,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

–20353,4

25,0

23497,0

75,0

43850,4

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

–1141,6

57,1

3612,1

42,9

4753,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

130465,9

63,6

150489,9

36,4

20024,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–16008,0

21,4

3751,0

78,6

19759,0

______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.