Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами промислової діяльності
за січень–березень 2017 року

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

222169,0

7683921,5

2,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–1627,2

532399,8

–0,3

Переробна промисловість

84801,2

4622534,5

1,8

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

–1166,6

1637335,7

–0,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

33336,5

259947,0

12,8

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

29049,0

461466,8

6,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

7458,0

148003,0

5,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

9564,9

159584,2

6,0

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–29276,0

855345,0

–3,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

32372,0

551861,0

5,9

машинобудування

3706,5

487311,4

0,8

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

6279,0

309535,2

2,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1555,7

150560,1

1,0

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

–243,1

61680,4

–0,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

153537,7

2413376,6

6,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–14542,7

115610,6

–12,6

___________

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.