Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами промислової діяльності
за січень–червень 2017 року

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

533345,4

15187879,4

3,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

69797,4

1297451,9

5,4

Переробна промисловість

355980,7

10139628,9

3,5

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

153319,5

3971357,0

3,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

66870,0

503296,2

13,3

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

51580,7

911980,2

5,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

19993,0

344623,0

5,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

14017,9

339545,6

4,1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

7053,0

1817164,0

0,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

64477,0

1077900,0

6,0

машинобудування

5966,8

1051959,4

0,6

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

6710,2

628499,4

1,1

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

–7816,4

367120,6

–2,1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

–1257,6

121803,5

–1,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

126291,7

3509971,5

3,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–18724,4

240827,1

–7,8

___________

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.