Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування
за видами промислової діяльності
за січень-вересень 2014 року

(тис.грн.)

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість

–804598,0

54,4

677427,6

45,6

1482025,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–37449,2

55,2

104263,3

44,8

141712,5

Переробна промисловість

–703549,7

57,1

532337,8

42,9

1235887,5

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

135339,2

59,4

172954,1

40,6

37614,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

26111,9

68,8

56862,6

31,2

30750,7

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

–79549,7

43,8

21561,6

56,2

101111,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

28602,0

75,0

29464,0

25,0

862,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

10326,0

75,0

15509,0

25,0

5183,0

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–963420,6

58,3

28062,4

41,7

991483,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

22762,2

57,1

69676,2

42,9

46914,0

машинобудування

78881,7

38,9

98316,3

61,1

19434,6

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

–4712,7

50,0

1695,3

50,0

6408,0

виробництво електричного устатковання

1

1

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

87880,4

45,5

96621,0

54,5

8740,6

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

37397,6

80,0

39931,6

20,0

2534,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

–55346,7

25,0

27032,5

75,0

82379,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–8252,4

41,7

13794,0

58,3

22046,4

_____________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».