Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування
за видами промислової діяльності
за січень-березень 2014 року

(тис.грн.)

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість

–933189,6

45,7

206331,6

54,3

1139521,2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–90140,9

40,0

35970,3

60,0

126111,2

Переробна промисловість

–822530,3

49,3

132427,3

50,7

954957,6

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

9402,6

54,5

24190,7

45,5

14788,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–16130,5

75,0

9022,5

25,0

25153,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

–66874,3

37,5

7983,7

62,5

74858,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

3336,0

25,0

4174,0

75,0

838,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

10334,0

75,0

10637,0

25,0

303,0

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–796589,2

37,5

4106,8

62,5

800696,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–7446,2

57,1

17069,8

42,9

24516,0

машинобудування

38202,4

38,9

51085,8

61,1

12883,4

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

–930,7

50,0

1011,3

50,0

1942,0

виробництво електричного устатковання

1

1

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

44191,1

45,5

50074,5

54,5

5883,4

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

3234,9

40,0

4157,0

60,0

922,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

4453,6

37,5

37880,0

62,5

33426,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–24972,0

25,0

54,0

75,0

25026,0

_____________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».