Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування
за видами промислової діяльності
за січень-вересень 2013 року

(тис.грн.)

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість

231198,1

57,6

529637,8

42,4

298439,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

43922,1

62,5

61438,0

37,5

17515,9

Переробна промисловість

188523,5

59,1

342241,8

40,9

153718,3

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

90847,7

62,5

128590,9

37,5

37743,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–4819,4

64,7

13120,4

35,3

17939,8

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

–15944,0

58,8

29602,5

41,2

45546,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1

1

1

1

1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

1

1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–12024,2

52,0

16056,8

48,0

28081,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

51006,7

61,5

60556,7

38,5

9550,0

машинобудування

47987,9

52,9

59005,4

47,1

11017,5

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1720,5

50,0

2004,0

50,0

283,5

виробництво електричного устатковання

1

1

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

42033,4

40,0

52767,4

60,0

10734,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

1745,8

40,0

3669,1

60,0

1923,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

27955,5

45,5

121290,0

54,5

93334,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–29203,0

40,0

4668,0

60,0

33871,0

_____________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».