Рентабельність операційної діяльності за видами промислової діяльності

за 2013 рік

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності
(збитковості), %

Промисловість1

571217,4

16626764,9

3,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

29221,0

1791882,2

1,6

Переробна промисловість

561719,4

11785145,6

4,8

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

280948,3

4408917,8

6,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

8986,8

590380,2

1,5

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

17582,5

1084394,1

1,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20854,8

317605,8

6,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

49581,2

316771,2

15,7

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

40700,2

2419782,7

1,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

66872,7

904349,2

7,4

машинобудування

51548,4

1143742,6

4,5

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

2347,3

112247,7

2,1

виробництво електричного устатковання

4357,5

28423,5

15,3

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

44119,7

808204,0

5,5

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

723,9

194867,4

0,4

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

24644,5

599202,0

4,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

19001,5

2660246,0

0,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–38724,5

389491,1

–9,9

______________________________

1 Дані наведено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.