Рентабельність операційної діяльності підприємств
за видами промислової діяльності
за 2014 рік

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності
(збитковості), %

Промисловість1

–548242,1

22703914,7

–2,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–147785,7

2569991,9

–5,8

Переробна промисловість

–419914,0

16815674,1

–2,5

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

288541,8

5252045,3

5,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

33946,6

768090,1

4,4

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

73012,1

1557002,4

4,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

41861,9

343096,6

12,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

37888,0

396124,2

9,6

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–1126704,7

5535946,6

–20,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

35343,7

1143902,5

3,1

машинобудування

106756,6

1209833,7

8,8

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

–4976,5

100993,4

–4,9

виробництво електричного устатковання

4478,8

33810,1

13,2

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

102802,0

866023,5

11,9

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

4452,3

209006,7

2,1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

89440,0

609632,7

14,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

33686,6

2889355,2

1,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–14229,0

428893,5

–3,3

________________________

1 Дані наведено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.