Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами промислової діяльності
за січень-вересень 2014 року

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

–135645,1

14200338,4

–1,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–2412,7

1547432,1

–0,2

Переробна промисловість

–120131,2

10625063,9

–1,1

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

292908,2

3511255,5

8,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

45174,1

480935,7

9,4

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

24129,2

958013,0

2,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

32173,0

210753,0

15,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

29119,0

276353,0

10,5

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–727750,9

3511674,2

–20,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

26880,7

645548,8

4,2

машинобудування

94320,9

652677,6

14,5

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

–2903,0

67694,9

–4,3

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

100109,9

532556,7

18,8

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

62914,6

377853,1

16,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

–2650,9

1777094,9

–0,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–10450,3

250747,5

–4,2

____________________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».