Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами промислової діяльності
за січень-березень 2014 року

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності
(збитковості), %

Промисловість

–571383,8

4479568,8

–12,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–77863,9

484338,8

–16,1

Переробна промисловість

–497651,0

3145873,1

–15,8

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

43869,7

864444,5

5,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–7942,9

170653,9

–4,7

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

–11273,2

281787,0

–4,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

4204,0

60005,0

7,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

18221,0

96221,0

18,9

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–597086,2

1144244,4

–52,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–5622,9

200470,4

–2,8

машинобудування

37993,6

190815,2

19,9

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

–1003,6

20686,1

–4,9

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

43620,2

162032,1

26,9

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

19985,9

137231,7

14,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

30474,1

770967,9

4,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–26343,0

78389,0

–33,6

____________________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».