Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами промислової діяльності
за січень-червень 2014 року

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

–377447,9

9148126,0

–4,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–39582,3

976443,9

–4,1

Переробна промисловість

–366153,3

6733243,3

–5,4

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

188127,8

2166209,0

8,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

14809,8

353070,1

4,2

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

1631,0

592532,0

0,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

18706,0

129296,0

14,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

15005,0

178744,0

8,4

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–724233,2

2283068,5

–31,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

15662,0

360660,8

4,3

машинобудування

67526,9

411074,0

16,4

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

–960,7

42111,5

–2,3

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

75331,6

354924,5

21,2

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

36611,4

258588,9

14,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

25143,5

1277076,6

2,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3144,2

161362,2

1,9

____________________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».