Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами промислової діяльності
за січень-березень 2013 року
Архів 2012

                                                                                                                             (тис.грн.)

 

Результат від   операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість

181565,7

3664166,2

5,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–953,4

358352,3

–0,3

Переробна промисловість

131437,0

2363870,4

5,6

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

30847,9

952327,7

3,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

5721,0

126033,2

4,5

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

–12210,9

223502,8

–5,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1

1

1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

50829,8

395939,3

12,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

18231,2

244578,9

7,5

машинобудування

21253,2

262615,8

8,1

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1577,4

25161,3

6,3

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

18253,8

140178,5

13,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

–453,2

18973,7

–2,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

61299,1

878352,5

7,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–10217,0

63591,0

–16,1

 

____________________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».