Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами промислової діяльності
за січень-червень 2013 року
Архів 2012 Архів 2013

                                                                                                                             (тис.грн.)

 

Результат від   операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість

375997,5

7386049,7

5,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

9314,2

833569,6

1,1

Переробна промисловість

310314,6

5072561,5

6,1

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

141250,8

2155305,3

6,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

5884,5

270098,2

2,2

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

–1044,7

446299,5

–0,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1

1

1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

65923,3

861184,8

7,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

31356,7

506097,3

6,2

машинобудування

37846,0

519587,9

7,3

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

251,8

41235,5

0,6

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

29864,2

316700,4

9,4

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

–642,0

39890,5

–1,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

73133,7

1348028,6

5,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–16765,0

131890,0

–12,7

 

____________________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».