Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами промислової діяльності
за січень-вересень 2013 року

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності
(збитковості), %

Промисловість

521469,0

11060940,5

4,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

60528,4

1296419,7

4,7

Переробна промисловість

448205,1

7750233,2

5,8

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

209261,0

3154843,4

6,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

8554,2

400843,4

2,1

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

6273,9

699549,7

0,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1

1

1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

51153,8

1417215,9

3,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

60633,1

847747,0

7,2

машинобудування

62518,5

754186,1

8,3

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1992,8

58446,8

3,4

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

52731,7

503160,3

10,5

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

1625,6

62554,7

2,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

43495,5

1805604,6

2,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–30760,0

208683,0

–14,7

____________________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».