Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
у січні 201
7 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D

2728148,1

100,0

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

2703092,2

99,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

1735627,0

63,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

195925,5

7,2

Переробна промисловість

С

1539701,5

56,4

з неї

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

480687,5

17,6

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

137751,1

5,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

287015,7

10,5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

48268,1

1,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

51381,9

1,9

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

200487,0

7,3

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

168911,6

6,2

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

148960,2

5,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

967465,2

35,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

25055,9

0,9