Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
у січні–лютому 201
7 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D

5612630,3

100,0

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

5540409,1

98,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

3612100,4

64,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

365473,2

6,5

Переробна промисловість

С

3246627,2

57,8

з неї

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

1054874,3

18,8

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

288383,3

5,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

608795,6

10,8

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

116238,8

2,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

96587,2

1,7

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

437664,3

7,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

341008,9

6,1

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

269143,6

4,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1928308,7

34,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

72221,2

1,3