Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
у січні–березні 201
7 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D

8873552,0

100,0

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

8771406,5

98,9

Добувна та переробна промисловість

B+C

6153749,6

69,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

644251,2

7,3

Переробна промисловість

С

5509498,4

62,1

з неї

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

1822495,2

20,5

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

469858,4

5,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1025419,2

11,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

200118,0

2,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

156882,4

1,8

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

781534,2

8,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

567525,7

6,4

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

431574,7

4,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2617656,9

29,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

102145,5

1,1