Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
у січні–квітні 2017 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D

11655167,0

100,0

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

11510600,7

98,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

8452569,9

72,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

988521,0

8,5

Переробна промисловість

С

7464048,9

64,0

з неї

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

2565736,7

22,0

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

603152,6

5,2

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1364179,8

11,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

278407,0

2,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

202677,0

1,7

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1081197,5

9,3

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

742895,8

6,4

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

554700,7

4,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3058030,8

26,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

144566,3

1,3