Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
у січні–травні 2017 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D

14528618,8

100,0

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

14342168,8

98,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

10965556,6

75,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1308799,4

9,0

Переробна промисловість

С

9656757,2

66,5

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

3474543,4

23,9

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

705205,2

4,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1726231,3

11,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

350011,0

2,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

269392,2

1,9

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1420897,5

9,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

904610,3

6,2

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

715365,1

4,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3376612,2

23,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

186450,0

1,3