Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
у січні–червні 2017 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D

17529793,0

100,0

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

17301059,0

98,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

13645205,9

77,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1699050,5

9,7

Переробна промисловість

С

11946155,4

68,1

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

4385100,2

25,0

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

825662,7

4,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

2128887,2

12,1

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

431631,4

2,5

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

327227,4

1,9

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1779588,3

10,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1088300,1

6,2

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

875301,3

5,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3655853,1

20,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

228734,0

1,3