Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
у січні–липні 2017 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D

20414601,8

100,0

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

20143787,5

98,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

16205007,1

79,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1981423,6

9,7

Переробна промисловість

С

14223583,5

69,7

з неї

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

5270330,0

25,8

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

964020,2

4,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

2542056,0

12,5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

522066,4

2,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

384267,5

1,9

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2113037,4

10,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1302708,3

6,4

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1005450,5

4,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3938780,4

19,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

270814,3

1,3