Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
у січні–вересні 2017 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D

26563391,1

100,0

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

26207750,9

98,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

21689211,3

81,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

2627786,1

9,9

Переробна промисловість

С

19061425,2

71,8

з неї

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

7003728,0

26,4

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

1248069,0

4,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

3450032,4

13,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

738699,2

2,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

507082,0

1,9

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2855893,8

10,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1787469,2

6,7

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1308749,8

4,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4518539,6

17,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

355640,2

1,3