Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
у січні–жовтні 2017 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D

29878359,2

100,0

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

29471768,9

98,6

Добувна та переробна промисловість

B+C

24441879,3

81,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

2970741,0

9,9

Переробна промисловість

С

21471138,3

71,9

з неї

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

7816567,1

26,2

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

1377937,3

4,6

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

3962171,2

13,3

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

847198,8

2,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

581169,8

1,9

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

3205860,7

10,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

2035730,6

6,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1459671,2

4,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5029889,6

16,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

406590,3

1,4