Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря
за видами економічної діяльності1 у 2017 році

(тонн)

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяги викидів

Крім того, діоксиду вуглецю

Усі види економічної діяльності

 

10334,2

702832,7

Сільське, лісове та рибне господарство

А

3233,8

63208,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

1289,4

14440,4

Переробна промисловість

С

2755,8

281735,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

482,5

227186,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

54,2

6003,4

Будівництво

F

64,5

1333,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

379,0

3754,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1097,1

52336,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

1,5

470,4

Фінансова та страхова діяльність

K

44,4

6672,1

Операції з нерухомим майном

L

6,3

1054,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

8,2

924,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

7,8

1189,9

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

438,3

27440,5

Освіта

P

264,8

7942,3

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

198,7

6905,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

7,9

234,4

Надання інших видів послуг

S

____________

1Від стаціонарних джерел забруднення.