Основні показники
економічного і соціального розвитку м.Житомира

Показники

2014

2015

2016

Територія, км2

61

61

61

Щільність населення, осіб на 1 км2

4425,3

4387,0

4383,0

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ станом на 1 січня наступного року, од

10020

10461

11316

ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА

НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ

 

 

 

Чисельність наявного населення (на 1 січня наступного року), тис. осіб

269,9

267,6

267,4

Чисельність постійного населення (на 1 січня наступного року), тис. осіб

268,7

266,4

266,1

Кількість народжених живими, осіб

3130

2910

2684

Кількість померлих, осіб

3021

3134

3211

Природний приріст (скорочення) населення, осіб

109

–224

–527

Коефіцієнт природного приросту (скорочення) населення (на 1000 наявного населення)

0,4

–0,9

–2,0

Коефіцієнти народжуваності населення (на 1000 наявного населення)

11,6

10,8

10,0

Коефіцієнти смертності населення (на 1000 наявного населення)

11,2

11,7

12,0

Кількість прибулих (всі потоки міграції), осіб

3962

3532

3532

Кількість вибулих (всі потоки міграції), осіб

5051

5640

3252

Міграційний приріст (скорочення), осіб

–1089

–2108

280

Коефіцієнти міграційного приросту, скорочення (–) населення (на 10 тис. наявного населення)

–40,3

–78,4

10,5

РИНОК ПРАЦІ

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 січня наступного року, тис.грн

3256,0

3073,8

2473,7

у т.ч.:

– заборгованість економічно активних підприємств1

1367,9

1607,7

– заборгованість економічно неактивних підприємств

1263,6

– заборгованість підприємств-банкрутів2

1888,1

1466,1

1210,1

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника3, грн

3008

3495

4333

Середньооблікова кількість штатних працівників3, осіб

83775

79905

78307

Фонд оплати праці штатних працівників3, тис.грн

3023941,9

3351347,6

4071312,4

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду4, осіб

2119

2130

1397

Навантаження населення на одне вільне робоче місце (вакантнy посадy) на кінець періоду4, осіб

3

5

2

Рух кадрів3

 

 

 

– прийнято, осіб

20192

21104

22728

– вибуло, осіб

23265

27423

24811

Частка працевлаштованих безробітних до кількості громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді4, %

50,1

49,5

50,6

ОСВІТА

 

 

 

Дошкільні навчальні заклади (на кінець року)

 

 

 

– кількість закладів, одиниць

45

44

44

– у них дітей, осіб

13245

13645

13696

– охоплення дітей дошкільними навчальними закладами, (% до кількості дітей відповідного віку)

91

95

95

Загальноосвітні навчальні заклади (на початок навчального року)

 

 

 

– кількість закладів, одиниць

46

45

45

– у них учнів, осіб

27888

28833

29579

– кількість учнів на 10 тис. населення

1033

1077

1106

Самостійні вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації (на початок навчального року)

 

 

 

– кількість закладів, одиниць

6

5

5

– у них студентів, осіб

5828

4126

4081

– кількість студентів на 10 тис. населення

216

154

153

Самостійні вищі навчальні заклади ІІІ–ІV рівнів акредитації (на початок навчального року)

 

 

 

– кількість закладів, одиниць

4

5

5

– у них студентів, осіб

20970

20780

21106

– кількість студентів на 10 тис. населення

777

777

789

Кількість студентів вищих навчальних закладів І–IV рівнів акредитації у розрахунку на 10 тис. населення, осіб

993

931

942

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг, %

96,7

104,7

98,9

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець грудня, млн.грн

96,7

75,2

151,2

НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ТА ЖИТЛО (ЖИТЛОФОНД)

 

Забезпеченість населення житлом, у середньому на одного жителя; м2 загальної площі

20,0

20,2

20,2

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

 

 

 

Кількість облікованих кримінальних правопорушень, од

2746

4420

4976

Кількість облікованих тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, од

835

1683

1803

Рівень злочинності (кількість злочинів у розрахунку на 1000 наявного населення)

10,2

16,4

18,6

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

 

 

 

Кількість підприємств на 10 тис. наявного населення5, од

92

93

86

Кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення5, од

88

89

 81

Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг), відсотків

26,6

29,6

 25,9

Фінансовий результат до оподаткування, млн.грн

–666,5

–391,4

97,2

Підприємства, які отримали прибуток до оподаткування

 

сума прибутку, млн.грн

579,8

710,3

920,4

питома вага, %

62,5

73,4

73,0

Підприємства, які отримали збиток до оподаткування

 

 

 

сума збитку, млн.грн

1246,3

1101,7

823,2

питома вага, %

37,5

26,6

27,0

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

 

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі (без ресторанного господарства та без урахування обороту фізичних осіб-підприємців), млн.грн

4598,2

5348,6

5895,0

Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн

17005,1

19987,4

22037,3

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту, відсотків до попереднього року

96,4

82,7

100,4

Кількість об’єктів роздрібної торгівлі станом на 1 січня наступного року, од

472

474

509

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

 

 

 

Обсяг капітальних інвестицій , у фактичних цінах6; млн.грн

954,3

1128,7

1606,3

Капітальні інвестиції у розрахунку на одну особу, у фактичних цінах6, грн

3545,2

4219,0

6033,4

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу)7, млн.грн

8008,9

10845,1

12920,8

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

8

10724,1

12772,9

Добувна та переробна промисловість

5484,7

7464,1

7638,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

8

8

Переробна промисловість

5484,7

8

8

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

2990,2

3909,0

3105,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

487,2

728,6

920,0

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

320,1

544,1

605,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

65,5

94,8

110,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

8

8

8

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

550,9

802,0

1110,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

629,2

814,4

1058,9

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

95,6

117,0

141,9

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устатковання

8

8

8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

8

3260,0

5134,6

Водопостачання: каналізація, поводження з відходами

8

120,9

147,9

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одиницю населення, грн

29619

40350

48304

БУДІВНИЦТВО

 

 

 

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

24,19

44,09

61,6

Прийняття в експлуатацію житла в розрахунку на 10000 осіб населення, м2 загальної площі

896,29

1644,29

2313,0

Індекс обсягу прийнятого в експлуатацію житла, відсотків до попереднього року

48,49

182,39

140,0

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн

402,3

434,9

572,9

ТРАНСПОРТ

 

 

 

Перевезено вантажів автомобільним транспортом (без урахування автомобільних комерційних вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями), тис.т

2484,6

2492,5

3187,6

Вантажооборот автомобільного транспорту (без урахування обсягів автомобільних комерційних вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями), млн.ткм

213,9

223,4

259,1

Перевезення пасажирів транспортом загального користування (з урахуванням обсягів автомобільних пасажирських перевезень, виконаних фізичними та юридичними суб’єктами малого бізнесу), млн. осіб

74,2

81,3

79,2

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення:

 

усього, тис.т

1,4

1,3

1,3

у розрахунку на 1 км2, т

23,8

21,0

21,3

у розрахунку на одну особу, кг

5,4

4,8

4,8

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

Обсяг експорту товарів, млн.дол. США

155,7

125,1

131,2

Обсяг імпорту товарів, млн.дол. США

119,7

81,8

109,7

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами, млн.дол. США

36,0

43,3

21,5

Кількість країн-партнерів, з якими здійснювались зовнішньоторговельні операції з товарами, од

91

91

88

Обсяг експорту послуг, млн.дол. США

23,8

16,9

16,6

Обсяг імпорту послуг, млн.дол. США

7,2

4,5

11,0

Сальдо зовнішньої торгівлі послугами, млн.дол. США

16,6

12,4

5,6

Кількість країн-партнерів, з якими здійснювались зовнішньоторговельні операції з послуг, од

62

56

59

НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНОВАЦІЇ

Частка обсягу інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової продукції, %

0,7

0,5

10

_________________

1 Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців.

2 Віднесені суб`єкти господарювання щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

3 Дані наведено по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

4 По Житомирському міському центру зайнятості (без розподілу на м.Житомир та Житомирський район).

5 Дані наведено без банків та бюджетних установ.

6 Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою).

7 Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено на підставі місячної звітності. Інформація за видами промислової діяльності сформована за функціональним принципом (по однорідних продуктах).

8 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.

9 У 2010–2015рр. – з урахуванням загальної площі прийнятого в експлуатацію житла відповідно до порядків (накази Мінрегіону України від 24.04.2015 № 79, від 19.03.2013 № 95 та від 24.06.2011 № 91) та Тимчасового порядку (постанова КМУ від 09.09.2009 № 1035).

10 Періодичність подання звіту – один раз на два роки.