Основні показники
економічного і соціального розвитку м.Житомира

Показники

2014

2015

2016

2017

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ станом на 1 січня наступного року, од

10364

10461

11316

12083

ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА

НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ (дані попередні) 

 

 

 

 

Чисельність наявного населення (на 1 січня наступного року), тис. осіб

269,9

267,6

267,4

266,9

Чисельність постійного населення (на 1 січня наступного року), тис. осіб

268,7

266,4

266,1

265,7

Кількість народжених живими, осіб

3130

2910

2684

2491

Кількість померлих, осіб

3021

3134

3211

3010

Природний приріст (скорочення) населення, осіб

109

–224

–527

–519

Коефіцієнт природного приросту (скорочення) населення (на 1000 наявного населення)

0,4

–0,9

–2,0

–2,0

Коефіцієнти народжуваності населення (на 1000 наявного населення)

11,6

10,8

10,0

9,3

Коефіцієнти смертності населення (на 1000 наявного населення)

11,2

11,7

12,0

11,3

Кількість прибулих (всі потоки міграції), осіб

3962

3532

3532

3378

Кількість вибулих (всі потоки міграції), осіб

5051

5640

3252

3286

Міграційний приріст (скорочення), осіб

–1089

–2108

280

92

Коефіцієнти міграційного приросту, скорочення (–) населення (на 10 тис. наявного населення)

–40,3

–78,4

10,5

3,4

РИНОК ПРАЦІ

 

 

 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 січня наступного року, тис.грн

3256,0

3073,8

2473,7

3273,8

у т.ч.:

 

 

 

 

– заборгованість економічно активних підприємств1

1367,9

1607,7

844,0

– заборгованість економічно неактивних підприємств

1263,6

1263,6

– заборгованість підприємств-банкрутів2

1888,1

1466,1

1210,1

1166,2

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника3, грн

3008

3495

4333

69804

Середньооблікова кількість штатних працівників3, осіб

83775

79905

78307

747034

Фонд оплати праці штатних працівників3, тис.грн

3023941,9

3351347,6

4071312,4

1564177,94

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду5, осіб

2119

2130

1397

1157

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію на кінець періоду5, осіб

3

5

2

2

Рух кадрів3

 

 

 

 

– прийнято, осіб

20192

21104

22728

57174

– вибуло, осіб

23265

27423

24811

54844

Частка працевлаштованих безробітних до кількості громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді5, %

50,1

49,5

50,6

50,3

ОСВІТА

 

 

 

 

Дошкільні навчальні заклади (на кінець року)

 

 

 

 

– кількість закладів, одиниць

45

44

44

44

– у них дітей, осіб

13245

13645

13696

13640

– охоплення дітей дошкільними навчальними закладами, (% до кількості дітей відповідного віку)

91

95

95

98

Загальноосвітні навчальні заклади (на початок навчального року)

 

 

 

 

– кількість закладів, одиниць

46

45

45

45

– у них учнів, осіб

27888

28833

29579

30488

– кількість учнів на 10 тис. населення

1033

1077

1106

1142

Самостійні вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації (на початок навчального року)6

 

 

 

 

– кількість закладів, одиниць

6

5

5

5

– у них студентів, осіб

5828

4126

4081

4207

– кількість студентів на 10 тис. населення

216

154

153

158

Самостійні вищі навчальні заклади ІІІ–ІV рівнів акредитації (на початок навчального року)7

 

 

 

 

– кількість закладів, одиниць

4

5

5

5

– у них студентів, осіб

20970

20780

21106

20406

– кількість студентів на 10 тис. населення

777

777

789

764

Кількість студентів вищих навчальних закладів І–IV рівнів акредитації у розрахунку на 10 тис. населення, осіб

993

931

942 

922

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

 

 

 

Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг, %

96,7

104,7

98,9

103,9

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець грудня, млн.грн

96,7

75,2

151,2

158,0

НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ТА ЖИТЛО (ЖИТЛОФОНД)

 

 

 

 

Забезпеченість населення житлом, у середньому на одного жителя; м2 загальної площі

20,0

20,2

20,2

 

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

 

 

 

 

Кількість облікованих кримінальних правопорушень, од

2746

4420

4976

4103

Кількість облікованих тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, од

835

1683

1803

1704

Рівень злочинності (кількість злочинів у розрахунку на 1000 наявного населення)

10,2

16,4

18,6

15,4

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ8

 

 

 

Кількість підприємств, од

2499

2506

2297

2495

Кількість підприємств на 10 тис. наявного населення, од

92

93

86

93

Кількість зайнятих працівників, осіб

45823

43051

43746

44118

Кількість найманих працівників, осіб

45172

42358

43199

43535

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), млн.грн

16144,2

18148,1

25023,5

31599,5

Фінансовий результат до оподаткування, млн.грн

–666,5

–391,4

97,2

375,4

Підприємства, які отримали прибуток до оподаткування

 

 

 

 

сума прибутку, млн.грн

579,8

710,3

920,4

1175,0

питома вага, %

62,5

73,4

73,0

71,7

Підприємства, які отримали збиток до оподаткування

 

 

 

 

сума збитку, млн.грн

1246,3

1101,7

823,2

799,6

питома вага, %

37,5

26,6

27,0

28,3

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

 

 

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі (без ресторанного господарства та без урахування обороту фізичних осіб-підприємців), млн.грн

4598,2

5348,6

5895,0

6342,713

Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн

17005,1

19987,4

22037,3

23746,513

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту, відсотків до попереднього року

96,4

82,7

100,4

109,713

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

 

 

 

 

Обсяг капітальних інвестицій , у фактичних цінах9; млн.грн

954,3

1128,7

1606,3

2288,6

Капітальні інвестиції у розрахунку на одну особу, у фактичних цінах9, грн

3545,2

4219,0

6033,4

8607,3

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу)10, млн.грн

8008,9

10845,1

12920,8

15135,8

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

11

10724,1

12772,9

14819,3

Добувна та переробна промисловість

5484,7

7464,1

7638,3

8511,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

11

11

11

Переробна промисловість

5484,7

11

11

11

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

2990,2

3909

3105,7

3160,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

487,2

728,6

920,0

1069,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

320,1

544,1

605,6

689,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

65,5

94,8

110,9

179,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

11

11

11

11

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

550,9

802

1110,2

1293,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

629,2

814,4

1058,9

1304,6

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

95,6

117

141,9

170,6

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устатковання

11

11

11

11

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

11

3260

5134,6

6307,4

Водопостачання: каналізація, поводження з відходами

11

120,9

147,9

316,5

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одиницю населення, грн

29619

40350

48304

56657

БУДІВНИЦТВО

 

 

 

 

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

24,112

44,012

61,6

45,1

Прийняття в експлуатацію житла в розрахунку на 10000 осіб населення, м2 загальної площі

896,212

1644,212

2313,0

1695,8

Індекс обсягу прийнятого в експлуатацію житла, відсотків до попереднього року

48,412

182,312

140,0

73,2

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн

402,3

434,9

572,9

899,9

ТРАНСПОРТ

 

 

 

 

Перевезено вантажів автомобільним транспортом (без урахування автомобільних комерційних вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями), тис.т

2484,6

2492,5

3187,6

2229,2

Вантажооборот автомобільного транспорту (без урахування обсягів автомобільних комерційних вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями), млн.ткм

213,9

223,4

259,1

246,4

Перевезено пасажирів транспортом загального користування (з урахуванням обсягів автомобільних пасажирських перевезень, виконаних фізичними та юридичними суб’єктами малого бізнесу), млн. осіб

74,2

81,3

79,2

83,3

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

 

 

 

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення:

 

 

 

 

усього, тис.т

1,4

1,3

1,3

1,4

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

 

 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал), тис.дол. США

на 01.01.2015

96564,1

на 01.01.2016

82294,0

на 01.01.2017

80186,2

на 31.12.2017
84946,8

НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНОВАЦІЇ

 

 

 

 

Частка обсягу інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової продукції, %

0,7

0,5

0,1

_____________

1 Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців.

2 Віднесені суб`єкти господарювання щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

3 Дані наведено по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

4 Дані наведені за IV квартал 2017 року.

5 По Житомирському міському центру зайнятості (без розподілу на м.Житомир та Житомирський район).

6 З 2016/2017 навчального року – коледжі, технікуми, училища.

7 З 2016/2017 навчального року – університети, академії, інститути.

8 Дані наведено без банків та бюджетних установ.

9 Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою).

10 Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено на підставі місячної звітності. Інформація за видами промислової діяльності сформована за функціональним принципом (по однорідних продуктах).

11 Дані  не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

12 У 2014–2015рр. – з урахуванням загальної площі прийнятого в експлуатацію житла відповідно до порядків (накази Мінрегіону України від 24.04.2015 № 79, від 19.03.2013 № 95).

13 Дані по підприємствах, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.