Повідомлення для користувачів статистичної інформації
про результати анкетного опитування

1. Стислий опис результатів проведення анкетного опитування

Анкетне опитування проводилося з 15 листопада по 15 грудня 2017 року.

Тема опитування: рівень задоволення інформаційних потреб користувачів статистичної інформації щодо показників соціально-економічного стану м.Житомира.

Мета опитування: вивчення ступеня відповідності потребам користувачів показників соціально-економічного стану м.Житомира, зокрема розміщених у збірнику «Житомир-2016» та оприлюднених на офіційному веб-сайті Головного управління, а також визначення користувачами оцінки якості зазначеної статистичної інформації.

Анкета вміщувала запитання про використання користувачами у своїй діяльності статистичної інформації щодо соціально-економічного стану міста Житомира, задоволення потреб користувачів переліком показників, вміщених у статистичному збірнику «Житомир-2016» та на сайті ГУС.

Було одержано 15 заповнених анкет.

1.1. Відомості щодо користувачів, які взяли участь в опитуванні:

за статтю: жінки – 47%,  чоловіки – 53%.

за віком:

від 18 до 35 років – 60%;

36–60 років – 40%.

за освітою:

середня спеціальна – 13%;

вища – 87%.

за сферою  діяльності: 

державна влада/місцеве самоврядування – 47%;

наукова діяльність, освіта – 53%.

1.2. Основні висновки за результатами анкетного опитування:

74% опитаних зазначили, що статистична інформація з тематики опитування є основною або важливою складовою їх діяльності;

67% користувачів отримують необхідну інформацію електронними засобами (Інтернет, веб-сайт ГУС), 47% – із засобів масової інформації та 27% – отримують відповідь на запит;

Всі опитані використовують веб-сайт ГУС для отримання інформації, з них 20% – постійно; 80% – періодично.

Статистичний збірник «Житомир-2016» використовували 93% опитаних, 80% користувалися розділом «Статистична інформація» / "Регіональна статистика" веб-сайту ГУС. Практично всіх задовольняє перелік вміщених показників (поставили оцінку «добре» та «відмінно»);

Понад дві третини респондентів (67%) використовували зіставлення по містах-обласних центрах України; 53% опитаних цікавились інформацією розділів «Основні географічні та економічні характеристики», «Населення та міграція», «Капітальні інвестиції та будівництво», «Транспорт», «Внутрішня торгівля», «Діяльність підприємств»; 47% – інформацією розділів «Освіта» та «Промисловість»; менше респондентів цікавили розділи «Ринок праці», «Культура та відпочинок», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Наука та інновації».

Від 27% до 53% користувачів оцінили якість статистичної інформації  збірника «Житомир-2016» на «відмінно», від 13% до 53% – як «добре». При цьому найбільш важливим її критерієм користувачі визначили «Точність/Надійність», на другому місці – «Відповідність/Релевантність» і «Послідовність та Зіставність», на третьому – «Своєчасність  та пунктуальність»;

80% опитаних дали позитивну оцінку інформаційній підтримці співробітників Головного управління статистики щодо надання відповіді на запити (усні, письмові) з тематики опитування.

2. Пропозиції та зауваження користувачів, які не можуть бути враховані, з обґрунтуванням їх відхилення

2.1. Пропозиція раніше публікувати інформацію на сайті щодо соціально-економічного стану міста.

Коментар. Терміни поширення статистичної інформації відповідають міжнародним стандартам і вимогам. Зважаючи на значний обсяг інформації та необхідний час для її обробки на територіальному та державному рівнях, її оприлюднення на сьогодні здійснюється у максимально стислі терміни.

2.2. Пропозиція  надавати статистичні показники в обсязі, необхідному для проведення якісного аналізу соціально-економічного розвитку міста;

На сайті Головного управління у розділі «Статистична інформація» створено  підрозділ «Регіональна статистика» де оприлюднюється уся наявна інформація у розрізі міст та районів.

Водночас, із запровадженням у статистичну практику вибіркових методів спостереження, окремі показники у розрізі міст і районів мають низький рівень надійності, зокрема за видами економічної діяльності, і придатні лише для аналізу загальних тенденції. Крім того, по більшості видів економічної діяльності кількість респондентів на рівні району/міста складає 1-2 підприємства. Тому публікація статистичної інформації унеможливлюється, зважаючи на принципи збереження її конфіденційності.

Щиро дякуємо за участь у анкетному опитуванні!

http://ukrstat.gov.ua/images/line.gif
© Головне управління статистики у Житомирській області
Дата останньої модифікації:
26.12.2017