Звіт про проведену роботу
головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції

Головного управління статистики у
Житомирській області
за
2016 рік

1. Відомості про:

1) у Головному управлінні статистики у Житомирській області (далі – ГУС) не зафіксовано жодного факту порушення вимог антикорупційного законодавства;

2) корупційних ризиків за напрямками діяльності ГУС не визначено;

3)

ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують
на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави

Головного управління статистики у Житомирській області

за 2016 рік

Загальна кількість осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави, що успішно пройшли спеціальну перевірку

Кількість осіб, які претендують на зайняття посад,
пов'язаних з виконанням функцій держави,
що не пройшли спеціальну перевірку

у зв’язку із притягненням особи до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості

у зв’язку з виявленням факту про те, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення

у зв’язку з виявленням недостовірних відомостей, зазначених у декларації  про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

у зв’язку з перебуванням особи на диспансерному психіатричному та/або наркологічному обліку

у зв’язку з виявленням недостовірних даних про освіту, наявність наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації

у зв’язку з виявленням інших порушень, передбачених законодавством

-

-

-

-

-

-

-

4) з метою дотримання вимог фінансового контролю всі державні службовці ГУС подали декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. На виконання вимог абзацу другого частини першої статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» із змінами, внесеними згідно із Законом № 224-VII від 14.05.2013, всі державні службовці при звільнені подали декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, а також були повідомлені про те що зобов’язані протягом одного року подавати за своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

- у вересні-жовтні в ГУС здійснювались організаційні заходи щодо своєчасного  подання електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, управлінням інформаційних технологій було забезпечено отримання декларантами електронного цифрового підпису (ЕЦП) для проходження електронної ідентифікації та отримання доступу до свого персонального «кабінету» в Реєстрі е-декларацій, надавалась допомога в заповненні вищезазначених декларацій.

5) протягом звітного періоду проводилась юридична експертиза всіх наказів організаційно-розпорядчого характеру що видавались ГУС, чинників, які сприяли чи могли сприяти вчиненню корупційних правопорушень не виявлено;

службові розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного порушення, або невиконанню вимог антикорупційного законодавства, не проводилися;

6) протягом 2016 року серед працівників ГУС проводилася роз’яснювальна робота з підвищення рівня знань з питань антикорупційного законодавства, а саме:

- в лютому  проведено заняття на тему: «Роз’яснення щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік», надавалась допомога працівникам у заповненні декларацій;

- у червні проведено навчання на тему: «Роз’яснення положень антикорупційного законодавства щодо обмеження спільної роботи близьких осіб»;

- у серпні проведено навчання на тему: «Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю»;

- в листопаді проведені навчання на теми: «Зміни щодо відповідальності за порушення вимог фінансового контролю та за декларування недостовірної інформації» та «Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента».

Всі матеріали з цих питань було доведено до відома всіх працівників обласного апарату ГУС та надіслано до управлінь (відділів, секторів) статистики у містах та районах області.

2. Пропозиції  керівнику ГУС щодо удосконалення роботи із забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства – не надавались.

3. Взаємодія з громадськістю з питань запобігання та виявлення корупції відбувається шляхом постійного оновлення рубрики «Запобігання проявам корупції» на офіційному веб-сайті Головного управління статистики, розміщення інформації на стенді «Суспільство проти корупції» в приміщенні ГУС та шляхом проведення щомісячної прямої телефонної лінії «Боротьба з корупцією».

4. Представники ГУС не залучалися до участі в соціологічних дослідженнях, що проводяться державними та недержавними науково-дослідними установами на замовлення органу виконавчої влади, з питань поширення корупції.

5. Відомості щодо працівників Головного управління статистики, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень:

Найменування територіального органу державної статистики

Прізвище, ім’я, по батькові, посада, категорія і ранг державного службовця, притягнутого до відповідальності

Ознаки корупційного правопорушення

Прийняте судом рішення

(стаття, вид покарання, сума накладеного штрафу, грн)

Заходи, вжиті до державного службовця згідно зі статтею 30 Закону України «Про державну службу»

1

2

3

4

5

Головне управління статистики у Житомирській області

-

-

-

-

6. У 2016 році на засіданнях колегії ГУС розглядались наступні питання:

- у січні - про проведену роботу з питань запобігання та протидії корупції в Головному управлінні статистики у  2015 році;

- у березні - про здійснення організаційних заходів щодо подання декларацій за 2015 рік та стан виконання вимог антикорупційного законодавства в І кварталі 2016 року;

- у липні – стан виконання вимог антикорупційного законодавства в Головному управлінні статистики у Житомирській області в І півріччі 2016 року;

- в грудні - про План заходів Головного управління статистики у Житомирській області щодо запобігання корупції на 2017 рік.

В звітному періоді надавались особисті консультації працівникам ГУС з питань запобігання та протидії корупції, застосування норм чинного законодавства, з питань державної служби і надавалась практична та методична допомога з цих питань.

Не залишалась поза увагою керівництва ГУС робота з питань недопущення використання державними службовцями своїх повноважень у корисних цілях та недопущення виникнення конфлікту інтересів.

 

© Головне управління статистики у Житомирській області
Дата останньої модифікації: 03/02/2017