Повідомлення за результатами проведення анкетного опитування
користувачів статистичної інформації – представників наукових організацій

1.  Стислий опис результатів проведення анкетного опитування

Анкетне опитування здійснювалося з метою вивчення ступеня відповідності потребам користувачів – представників наукових організацій інформації, яка оприлюднюється у статистичних публікаціях та розміщується на офіційному веб–сайті Головного управління статистики у Житомирській області. Зазначене опитування було проведене у квітнітравні 2016 року з одночасним розміщенням анкети на сайті Головного управління.

Відомості щодо складу користувачів статистичної інформації, які взяли участь в анкетному опитуванні:

за статтю: жінки ‒ 58%, чоловіки ‒ 42%;

за віком: від 18 до 40 років ‒ 58%, від 40 до 60 років ‒ 34%, 60 років і старше 8%;

за науковим/освітнім ступенем: доктор наук ‒ 16%, кандидат наук ‒ 53%, магістр 26%, спеціаліст 5%.

У ході проведення опитування одержано та опрацьовано 38 заповнених користувачами анкет.

Анкета вміщувала запитання щодо джерел отримання, використання та задоволення потреб користувачів у своїй професійній діяльності статистичної інформації, а також визначення оцінки якості цієї інформації.

Основні висновки за результатами анкетного опитування:

За рівнем деталізації статистична інформація по області цікавить 87% опитаних користувачів, 79% – по Україні, 42% – по районах та містах, 55% – за видами економічної діяльності (надавалась можливість обирати декілька варіантів).

74% користувачів надають перевагу отриманню необхідної статистичної інформації електронною поштою, 68% - з веб-сайту, 26% – на паперових носіях (друковані видання) та 21% – у формі відповіді на запит.

Більшість опитаних користувачів джерелами отримання статистичної інформації вказали офіційні публікації та веб-сайти Держстату (87%) та Головного управління статистики (79%), близько третини додатково користуються інформацією інших установ (облдержадміністрацій, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Національного банку України, Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства фінансів, Антимонопольного комітету).

Найбільш цікавою для користувачів, що приймали участь у анкетному опитуванні, була інформація про діяльність підприємств (47% опитаних); про доходи та умови життя (45%); про ринок праці, промисловість, сільське, лісове та рибне господарство, навколишнє середовище – по 40%; про зовнішньоекономічну діяльність, населення та міграцію, споживчі ціни – по 34%.

Переважна більшість користувачів (97%) позитивно оцінили якість статистичної інформації, яка надається Головним управлінням статистики у Житомирській області, зокрема за наступними критеріями:

Критерії якості статистичної інформації

відмінно

добре

задовільно

незадовільно

складно відповісти

Відповідність/релевантність

29

58

5

3

5

Точність/надійність

13

68

11

3

5

Своєчасність та пунктуальність

26

55

19

0

0

Доступність та зрозумілість/ясність

39

45

16

0

0

Послідовність/узгодженість та порівнянність

26

58

16

0

0

Більшість учасників анкетування визначила найбільш важливим критерієм якості статистичної інформації  «Точність/надійність» – кожний другий користувач надав цьому критерію числове визначення 1, кожний третій – числове визначення 2. «Своєчасність та пунктуальність», «Послідовність/узгодженість та порівнянність», «Відповідність/релевантність» – найважливіші для 16–11% опитаних, «Доступність та зрозумілість/ясність» - для 8%. Найменш важливими для респондентів є «Послідовність/узгодженість та порівнянність» статистичної інформації – це засвідчив кожний третій опитаний.

Майже 90% опитаних не мали зауважень щодо інформаційного забезпечення користувачів статистичною інформацією, 29% – побажали отримувати «Каталог статистичних публікацій» на свою електронну адресу.

2. Заходи, які передбачається здійснювати на підставі отриманих результатів анкетного опитування для поліпшення якості статистичної інформації 

2.1. Інформація щодо розподілу домогосподарств Житомирської області за доступом до послуг Інтернету та метою користування послугами Інтернету буде вміщена у статистичному щорічнику Житомирської області за 2015 рік, у розділі «Доходи та умови життя».

2.2.«Каталог статистичних публікацій» буде надіслано на вказані електронні адреси користувачів.

3. Пропозиції та зауваження користувачів статистичної інформації, які не можуть бути враховані, з обґрунтуванням їх відхилення

3.1. Зауваження про відсутність у збірниках/бюлетенях статистичної інформації:

порівняння з іншими країнами

розділ «Міжнародні порівняння" вміщено у статистичних збірниках «Україна у цифрах» та «Статистичний щорічник України», які є у відкритому доступі на сайті Держстату www.ukrstat.gov.ua

показники статистики охорони здоров’я

оприлюднені на сайті Держстату/Публікації/Демографічна та соціальна статистика/Охорона здоров’я та вміщені у розділі «Охорона здоров’я та соціальний захист» «Статистичного щорічника Житомирської області за 2014 рік».

показники роботи готельного бізнесу

оприлюднені у статистичному бюлетені "Колективні засоби розміщування на сайті Держстату/Публікації/Економічна діяльність/ Туризм/ та вміщені у розділі «Культура, відпочинок, спорт та туризм» «Статистичного щорічника Житомирської області за 2014 рік».

показники статистики освіти та науки

оприлюднені у статистичних бюлетенях «Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України», «Загальноосвітні навчальні заклади України», «Підготовка наукових кадрів», «Продовження навчання та здобуття професій», «Дошкільна освіта України» на сайті Держстату/Публікації/Демографічна та соціальна статистика/Освіта/ та вміщені у розділі «Освіта» «Статистичного щорічника Житомирської області за 2014 рік».

показник «екологічні платежі за видами економічної діяльності»

інформація по Україні міститься у експрес-випуску «Витрати на охорону навколишнього середовища та екологічні платежі», який оприлюднено на сайті Держстату. Підготовка аналогічного експрес-випуску по області не передбачена Планом державних статистичних спостережень на 2016 рік. Водночас, на запити користувачів органи державної статистики надають інформацію за формою № 1-екологічні витрати.

показник «витрати кормів за видами»

інформація міститься у статистичному збірнику «Тваринництво України», який оприлюднюється на сайті Держстату/Публікації/ Економічна діяльність/Сільське, лісове та рибне господарство. Публікація по області не передбачена Планом державних статистичних спостережень на 2016 рік і може бути підготовлена на замовлення.

показники виробництва продукції рослинництва та тваринництва за категоріями господарств у розрізі районів

інформація наведена у розділі «Сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство» «Статистичного щорічника Житомирської області за 2014 рік».

показники по малих територіях (сільських/селищних радах)

раз на 5 років проводиться статистичне спостереження за ф. 1-село "Соціально-економічне становище сільського населеного пункту". За результатами спостереження, проведеного у 2015 році, отримана статистична інформація про демографічну ситуацію, зайнятість сільського населення та умови його проживання, розвиток аграрного сектору, стан мережі об’єктів соціальної інфраструктури, умови життя. Статистичний збірник «Соціально-економічне становище сільських населених пунктів Житомирської області на 1 січня 2014 року» підготовлено на замовлення користувачів і поширюється на платній основі.

3.2. Щодо пропозиції публікувати повні версії збірників та бюлетенів на веб-сайті Головного управління інформуємо, що статистична інформація, яка виробляється відповідно до Плану державних статистичних спостережень, є відкритою для широкої громадськості і оприлюднюється на сайтах Держстату та його територіальних органів і надається користувачам безкоштовно, крім випадків, передбачених чинним законодавством. На веб-сайті ГУС www.zt.ukrstat.gov.ua у розділі «Публікації» щомісяця оприлюднюється статистичний бюлетень «Економічне і соціальне становище Житомирської області» та відповідна доповідь. Підготовка публікацій, що не передбачені Планом державних статистичних спостережень, здійснюється на замовлення користувачів на платній основі.

3.3. Щодо пропозиції оприлюднення якомога більшої кількості статистичних даних у розрізі міст і районів, повідомляємо, що із запровадженням у статистичну практику вибіркових методів спостереження, окремі показники мають низький рівень надійності. Наприклад: у зв’язку із запровадженням у структурному обстеженні вибіркового методу спостереження за діяльністю малих підприємств неможливо забезпечити репрезентативність даних зі структурної статистики на рівні районів і міст обласного значення за видами економічної діяльності. Ураховуючи те, що при поділі сукупності на групи використовувалися критерії: вид економічної діяльності та регіон в цілому, найбільш точні (надійні) оцінки показників структурної статистики спостерігаються в цілому по регіону, а по районах і містах ці показники придатні лише для аналізу тенденції розвитку підприємництва. Крім того, по більшості видів економічної діяльності кількість респондентів на рівні району/міста складає 1-2 підприємства. Тому публікація статистичної інформації унеможливлюється, зважаючи на принципи збереження її конфіденційності.

3.4. Пропозиція щодо оприлюднення основних показників діяльності суб’єктів господарювання з їх розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за  2015 рік у коротші терміни, ніж ті, що існують на сьогодні, не може бути врахована, зважаючи на значний обсяг цієї інформації та необхідний час для її обробки на територіальному та державному рівнях. Слід відмітити, що статистичними службами країн Європейського Союзу оприлюднення остаточних даних зі структурної статистики здійснюється через півтора року після звітного періоду.

3.5 Пропозиція про оприлюднення статистичної інформації по підприємствах не врахована, адже відповідно до ст.21 Закону України "Про державну статистику" первинна статистична інформація щодо респондентів є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді.

Шановні користувачі статистичної інформації!

Задоволення ваших потреб у статистичній інформації є одним з пріоритетів Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року, затвердженої розпорядженням КМУ від 20.03.2012 №145-р. Основними заходами, спрямованими на її реалізацію, є моніторинг інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх вільного доступу до статистичних даних, підвищення рівня відкритості та прозорості роботи органів державної статистики, запровадження звітування перед користувачами статистичної інформації щодо якості даних державних статистичних спостережень за критеріями Європейської статистичної системи (ЄСС).

Для забезпечення рівного доступу до методологічних засад та метаданих на офіційних сайтах Держстату та Головного управління статистики розміщено розділи «Метаописи держстатспостережень», «Методологія та класифікатори».

Щиро дякуємо за участь у анкетному опитуванні!


© Головне управління статистики у Житомирській області
Дата останньої модифікації: 30.0
6.2016