Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції

Одним із важливих аспектів сучасної державної правової політики в Україні є реформування системи запобігання і протидії корупції. Так останнім часом прийнято низку антикорупційних законодавчих актів, серед яких ключовим є Закон України «Про запобігання корупції» (далі - Закон). В той же час, новели Закону не матимуть жодного впливу на покращення ситуації, якщо не знайдуть підтримки у суспільстві.

Важливість взаємодії органів державної влади та громадянського суспільства щодо запобігання виникнення корупції та її поширення не викликає жодних сумнівів. Ця взаємодія досягається шляхом надання права об’єднанням громадян, їх членам або уповноваженим представникам, а також окремим громадянам:

а) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт інтересів;

б) запитувати та одержувати інформацію в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», про діяльність щодо запобігання корупції;

в) проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів;

г) брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань запобігання корупції;

д) вносити пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання корупції;

е) проводити, замовляти проведення досліджень (наукових, соціологічних тощо) з питань запобігання корупції;

є) проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання корупції;

ж) здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання корупції;

з) здійснювати інші не заборонені законом заходи щодо запобігання корупції.

Закон також забороняє відмовляти громадянським об’єднанням, фізичним чи юридичним особам в наданні доступу до інформації стосовно компетенції суб'єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання корупції, а також стосовно основних напрямів їх діяльності.

З метою забезпечення реалізації права громадян на одержання інформації про результати проведення заходів щодо запобігання корупції, забезпечення відкритості, доступності та достовірності такої інформації на офіційних веб-сайтах державних органів створюються сторінки «Запобігання проявам корупції».

Законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб'єктам господарювання, а також делегування повноважень органів, з метою їх громадського обговорення розміщуються на офіційних веб-сайтах відповідних органів.

Результати громадського обговорення законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів узагальнюються та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах.

Проведення громадської антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових актів, а також оприлюднення її результатів здійснюються за рахунок відповідних фізичних осіб, громадських об'єднань, юридичних осіб або інших джерел, не заборонених законодавством.

Державні органи здійснюють комплекси заходів, спрямовані на формування у населення негативного ставлення до проявів корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють, особисту участь громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь.

Для здійснення повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства створені антикорупційні лінії прямого зв’язку.

Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (далівикривач) перебуває під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

Викривач або член його сім’ї захищений Законом від звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності чи застосування з боку керівника або роботодавця інших негативних заходів впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрози таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог Закону іншою особою.

© Головне управління статистики у Житомирській області
Дата останньої модифікації: 04/1
2/2015