ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЗА 201
6 РІК

I. Загальна інформація

Про Головне управління статистики у Житомирській області

1. Головне управління статистики у Житомирській області (далі – Головне управління статистики) є територіальним органом Державної служби статистики України (далі – Держстат), що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики.

Головне управління статистики є юридичною особою публічного права і складовою частиною єдиної системи органів державної статистики.

2. Головне управління статистики у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, наказами й дорученнями Голови Держстату, Положенням про Головне управління статистики.

3. До складу Головного управління статистики входять структурні підрозділи (обласний рівень) та відокремлені підрозділи (управління (відділи, сектори) у містах (районах)).

Станом на 01 січня 2017 року Головне управління статистики мало таку структуру:

обласний рівень – керівництво, 7 управлінь, 8 відділів, 1 самостійний сектор та 4 головні спеціалісти (з питань режимно-секретної роботи, запобігання та виявлення корупції, захисту інформації, юрисконсульт);

– відокремлені підрозділи – 3 управління, 3 відділи та 3 сектори статистики.

Напрями діяльності Головного управління статистики

Головне управління статистики організовує свою роботу відповідно до адаптованої версії Загальної моделі статистичних бізнес-процесів (GSBPM), що передбачає виконання на рівні області таких чотирьох процесів: збирання статистичної звітності, обробка статистичної звітності, аналіз статистичної інформації, поширення статистичної інформації.

Відповідно до завдань, визначених Положенням про Головне управління статистики, а також згідно з пріоритетами Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 березня 2012 року №145-р, у 2016 році діяльність здійснювалась за такими основними напрямами:

– організація і проведення державних статистичних спостережень за соціально-економічними й демографічними процесами, екологічною ситуацією в області, виконання на підставі отриманих даних комплексних статистичних робіт; підготовка комплексних статистичних публікацій (інформації);

– моніторинг інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх вільного доступу до статистичних даних, підвищення рівня відкритості та прозорості роботи органів державної статистики;

– установлення партнерських стосунків із респондентами державних статистичних спостережень, зменшення звітного навантаження, забезпечення достовірності статистичних даних;

– участь у розробленні, впровадженні, удосконаленні звітно-статистичної документації;

– розроблення та впровадження інформаційних технологій збирання, опрацювання й передачі статистичної інформації;

– удосконалення системи управління персоналом, підготовки та навчання кадрів, запобігання та протидія корупції.

II. Основні підсумки діяльності

Організація та проведення державних статистичних спостережень

Відповідно до Плану державних статистичних спостережень на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 201-р, та Комплексної програми Головного управління статистики у 2016 році було проведено 81 статистичне спостереження (у 2015 році – 99) за різними галузями статистики.

З цією метою Головним управлінням статистики збиралися й опрацьовувалися дані за 103 формами державної статистичної та фінансової звітності (у 2015 році – 128) та 19 анкетами для проведення спеціально організованих статистичних спостережень (у 2015 році – 22).

У 2016 році органи державної статистики області отримали від респондентів 180,6 тис. звітів (у 2015 році – 249,8).

Крім збирання форм звітності від респондентів, Головним управлінням статистики проводились вибіркові обстеження, які дозволили одержати інформацію про склад та структуру робочої сили, напрямки економічної діяльності населення, рівень зайнятості, безробіття та вплив цих показників на життєвий рівень домогосподарств (сімей) тощо. Участь у таких обстеженнях у 2016 році взяли: 268 домогосподарств з питань дослідження умов їхнього життя (у 2015 році – 258), 2035 (2235) домогосподарств з питань економічної активності та 1111 (1136) сім’ї в сільській місцевості з питань сільськогосподарської діяльності. Загалом від них отримано та опрацьовано 47,0 тис. первинних анкет.

З метою скорочення звітного навантаження на респондентів, уникнення дублювання інформаційних потоків та забезпечення на цій основі економії бюджетних коштів, органи державної статистики для складання статистичної інформації використовували адміністративні дані, одержані від органів влади, установ і організацій. Зокрема, для формування інформаційної бази статистики населення та міграції Головним управлінням статистики з адміністративних джерел було отримано 137,7 тис. актів щодо державної реєстрації народження, смерті та зміни реєстрації місця проживання.

З метою належної організації та проведення державних статистичних спостережень упродовж року здійснювалось ведення адміністративної складової статистичного реєстру підприємств – Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) у Житомирській області. На 01 січня 2017 року кількість юридичних осіб в області становила 28449, протягом року взято на облік 1432 суб′єктів, знято з обліку 300 юридичних осіб.

На підставі запитів проводилося інформаційно-довідкове обслуговування органів державної влади, місцевого самоврядування, інших користувачів даними ЄДРПОУ відповідно до чинного законодавства.

Для забезпечення ефективного управління процесом статистичного виробництва у 2016 році проводилась робота щодо ідентифікації місцевих одиниць та актуалізації інформації щодо них у реєстрі статистичних одиниць (РСО). За результатами державних статистичних спостережень протягом року ідентифіковано 117 місцевих одиниць, внесені зміни назви/адреси по 6 місцевих одиницях, за видами економічної діяльності – по 289.

Щомісячно проводилась актуалізація сформованих Держстатом сукупностей звітуючих одиниць по кожному державному статистичному спостереженню та складалася довідка щодо кількості одиниць, запропонованих на включення до / вилучення з сукупності.

Проведена робота з ведення реєстру сільськогосподарських товаровиробників АГРО та його актуалізації, який є підставою для формування сукупностей одиниць державних статистичних спостережень зі статистики сільського, рибного, лісового та мисливського господарства.

По державному статистичному спостереженню «Організація та координація обстежень домогосподарств (ОСГД, ОЕАН, ОУЖД)» були здійснені:

– актуалізація списків адрес домогосподарств, які є основою для формування нової вибіркової сукупності домогосподарств для проведення у травні 2016 року – квітні 2017 року обстеження сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцевості;

– актуалізація списків адрес домогосподарств, які є основою для формування нових вибіркових сукупностей домогосподарств, для проведення у 2017 році обстежень умов життя домогосподарств та економічної активності населення у міських поселеннях та сільській місцевості;

– формування територіального розміщення мереж респондентів для проведення у сільській місцевості вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності населення у травні 2016 – квітні 2017 років;

– формування територіального розміщення мереж респондентів для проведення у 2017 році обстежень умов життя домогосподарств та економічної активності населення у міських поселеннях та сільській місцевості.

Поширення інформації та комунікації

Основним джерелом поширення інформації є веб-сайт Головного управління статистики (http://www.zt.ukrstat.gov.ua/). На ньому розміщується статистична інформація (у 2016 році – 659 матеріалів, у 2015 році – 550), публікації, які готуються відповідно до Плану державних статистичних спостережень (зокрема, бюлетень та доповідь «Соціально-економічне становище Житомирської області») тощо. Для зручності користувачів на веб-сайті представлено календар оприлюднення інформації, каталог статистичних публікацій. Протягом 2016 року сайт відвідали 184 тис. користувачів, що у 2,6 раза більше, ніж у 2015 році.

З метою інформування громадськості щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації органи державної статистики області у 2016 році підготували 28 статистичних бюлетенів, 10 збірників, 217 експрес-випусків, 38 доповідей та 6 буклетів.

Головним управлінням статистики проводилися заходи щодо висвітлення результатів діяльності в засобах масової інформації. Так, було оприлюднено 34 повідомлення про соціально-економічне становище області, районів та міст. В друкованих та електронних виданнях розміщувалися статті фахівців управління, на радіо транслювалися виступи начальника Головного управління статистики. Загалом 591 інформаційний матеріал, підготовлений за підсумками проведених державних статистичних спостережень.

Головне управління статистики безпосередньо співпрацювало з обласною громадсько-політичною газетою «Житомирщина», обласним радіо (філія ПАТ «НСТУ» «Житомирська регіональна дирекція»), радіо «Житомирська хвиля», інформаційними Інтернет-порталами обласного центру: «Житомир.info», «Журнал Житомира», «Рупор Житомира», «Житомир онлайн», «Житомир.today», «Репортер Житомира» тощо.

У числі публічних заходів, здійснених у 2016 році, 2 брифінги: «Стан сільськогосподарської галузі», «Зайнятість та безробіття на Житомирщині».

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», з метою забезпечення права на отримання публічної інформації у 2016 році було опрацьовано 84 запити (у 2015 році – 38), з них надійшли від громадян – 40, від юридичних осіб – 22, від громадських організацій – 16, від засобів масової інформації – 6. Запитувачів найчастіше цікавила інформація стосовно показників демографічної та соціальної статистики – 25 запитів (29,8% їх загальної кількості), статистики сільського господарства та навколишнього середовища – 13 (15,5%) та статистики промисловості – 6 (7,1%). Відповіді надано у встановлені Законом терміни, водночас 6 запитів не задоволені у зв’язку з конфіденційністю інформації.

Проводилась відповідна робота згідно з вимогами Конституції України та Закону України «Про звернення громадян». Упродовж 2016 року розглянуто 41 звернення, з них 13 – під час особистого прийому керівництвом. Крім того, зафіксовано 1 колективне звернення від 8 громадян. Із загальної кількості звернень 16 стосувалися кадрових питань, 16 – питань праці та заробітної плати, 5 – надання інформації з ЄДРПОУ, 4 – надання статистичної інформації. Всі звернення розглянуто у визначені законодавством терміни.

Для інформаційного забезпечення органів державної влади області Головним управлінням статистики готувались матеріали для розроблення Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року; моніторингу та оцінки результативності діяльності районних державних адміністрацій та виконкомів рад міст обласного значення; соціально-економічних паспортів Житомирської області, м. Житомира та адміністративних районів області; екологічного паспорту регіону; Програми економічного та соціального розвитку регіону; Генеральних планів населених пунктів області тощо.

Для вивчення рівня задоволення користувачів проводились анкетні опитування. Так, у квітні–травні 2016 року з метою вивчення відповідності потребам користувачів інформації, яка оприлюднюється в публікаціях та розміщується на веб–сайті, було опитано 38 представників наукових організацій області. Поряд з цим Головне управління статистики долучилося до 12 анкетних опитувань Держстату; у них взяли участь 86 користувачів. Результати опитування показали, що в цілому користувачі задоволені висвітленням статистичних даних, методологічними поясненнями, які викладені в публікаціях, поданням інформації на веб–сайті та співпрацею з працівниками Головного управління статистики.

В рамках запровадження системи зворотного зв’язку з користувачами, повідомлення про результати їх опитувань розміщені на веб-сайті Головного управління статистики у рубриці «Інформація для користувачів» / «Анкетні опитування користувачів статистичної інформації».

З метою покращення обізнаності користувачів щодо методологічного та організаційного забезпечення державних статистичних спостережень, популяризації статистики у 2016 році проведено 3 круглих столи з питань, які стосувалися методики розрахунку окремих показників соціально-економічного розвитку області, інформаційної бази статистики ринку праці та сільського господарства.

Головне управління статистики продовжило роботу «Статистичного лекторію». Лекції на теми: «Історія виникнення та розвиток статистики», «Сучасна діяльність органів державної статистики» відбулись із 76 студентами Житомирського торгівельно-економічного коледжу, Житомирського державного технологічного університету, Житомирського національного агроекологічного університету. Також зацікавленість слухачів викликала підготовлена презентація «Якби світ складався зі 100 людей».

Взаємодія з респондентами

Пріоритетним напрямом діяльності залишалося встановлення партнерських взаємовідносин з респондентами.

Для зменшення звітного навантаження та покращення системи зворотного зв’язку з 01 лютого по 06 липня 2016 року було анкетовано 180 респондентів стосовно витраченого часу та складності заповнення 22 форм звітності (у 2015 році – 396 респондентів за 32 формами).

Для спрощення та зручності подання звітності в Головному управлінні статистики діє «Єдине вікно». За рік його послугами скористалися 8,7 тис. респондентів, яким надано 8,1 тис. повідомлень щодо участі у державних статистичних спостереженнях.

Продовжились роботи над удосконаленням системи збирання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності в електронному вигляді. Завдяки планомірним заходам, серед яких надання роз’яснень щодо переваг електронного звітування, можливостей програмного забезпечення тощо, кількість респондентів, які звітували в 2016 році у такий спосіб, зросла проти попереднього року з 3467 до 4365. Кількість поданих електронних звітів на 01 січня 2017 року в цілому по області становила 78737 (на 01 січня 2016 року – 53728) одиниць.

Для встановлення партнерських відносин з респондентами та забезпечення достовірності первинних даних органами державної статистики області проведено 106 інструктивних нарад з питань обліку та звітності (з них 95 – з питань запровадження нових / внесення змін до чинних державних статистичних спостережень); надіслано 3,2 тис. інструктивних листів (з них 2,8 тис. – щодо нових / внесення змін до чинних державних статистичних спостережень). Оглядові листи отримали 1,1 тис. респондентів (у т.ч. зворотного зв’язку – 629 респондентів). Допомогу (консультативну підтримку) у складанні форм державної статистичної звітності безпосередньо на підприємстві отримали 26 респондентів.

Корисні для респондентів відомості наявні на інформаційних стендах у приміщенні Головного управління статистики та у відокремлених підрозділах.

На веб-сайті Головного управління статистики в розділах «Інформація для респондентів» та «Електронна звітність – швидко, зручно і просто» розміщується первинна статистична документація, календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності, зміни в методології, відомості щодо електронного звітування тощо. Також функціонує сервіс, де за кодом ЄДРПОУ можна отримати перелік форм, за якими респондент має звітувати протягом року, бланки та роз’яснення щодо їх заповнення. Наприкінці року підготовлено та розміщено на веб-сайті презентацію «Переваги системи електронної звітності».

Розвиток інформаційних технологій

Розвиток інформаційних технологій у галузі статистики в 2016 році здійснювався шляхом удосконалення системи збирання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності в електронному вигляді (про яку йшлося вище), оновлення комплексів електронної обробки інформації (КЕОІ), продовження робіт із впровадження Інтегрованої системи статистичної інформації (далі – ІССІ), розвитку системи електронного документообігу органів державної статистики.

Для забезпечення функціонування ІССІ оновлювалися серверне та клієнтське програмне забезпечення. Протягом року в ІССІ у повному обсязі проводилась промислова експлуатація державного статистичного спостереження за формою № 4-мтп (місячна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти».

Спеціалістами Головного управління статистики було апробоване та впроваджене в промислову експлуатацію програмне забезпечення «ЕМО», призначене для ідентифікації місцевих одиниць респондентів, які подали звіт в електронному вигляді для подальшого завантаження в ІССІ.

У звітному році продовжувались роботи щодо покращення загального вигляду (дизайну) веб-сайту, розробки нових форматів розміщення інформації у відповідності до офіційного веб-сайту Держстату, розширення електронних архівів статистичної інформації тощо. Наповнення веб-сайту інформацією здійснювалось у визначені терміни.

У Головному управлінні статистики впроваджено систему електронного документообігу органів державної статистики на базі програмного продукту «Megapolis™. Документообіг». У 2016 році обсяг вхідних документів становив 504, вихідних – 217.

Удосконалення методології:
розроблення, вдосконалення та впровадження

З метою покращення організації державних статистичних спостережень та якості статистичних даних Головне управління статистики у 2016 році виконувало наступні роботи:

– інвентаризація державних статистичних спостережень, які проводитимуться у 2018 році (до Держстату надано 15 пропозицій щодо удосконалення 13 державних статистичних спостережень);

– апробація звітно-статистичної документації (відбулась за безпосередньої участі 12 респондентів області);

– проектування звітно-статистичної документації (участь у розробленні 23 проектів статистичних формулярів та роз’яснень щодо їх заповнення з різних галузей економічної і соціальної статистики).

ІІІ. Міжнародне співробітництво

У 2016 році Головне управління статистики відвідали 2 зарубіжні експертні групи.

Так, у квітні в рамках проведення другої Глобальної оцінки національної статистичної системи України на відповідність європейським нормам та стандартам до Головного управління статистики приїздили експерти Євростату. Їм було презентовано роботу територіальних органів статистики області в умовах запровадження процесного підходу до статистичного виробництва.

На початку вересня 2016 року з метою моніторингу реалізації проекту «Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень» («DEVSTAT») відбулась зустріч із представниками Міжнародного банку реконструкції та розвитку (Світовий банк), на якій розглядались питання щодо організації робочого процесу, якості інформаційно-комунікаційних технологій, впровадження інтегрованої системи обробки статистичної інформації тощо.

Під час цих візитів зарубіжні гості також побували у відділі статистики у Коростишівському районі та управлінні статистики у м. Бердичеві.

ІV. Кадрове та фінансове забезпечення

Удосконалення системи управління персоналом, підготовки та навчання кадрів

Штатна чисельність на 01 січня 2017 року становить 271 посаду, у т.ч. на обласному рівні – 216, районному – 55.

У 2016 році із введенням в дію Закону України «Про державну службу» зі штатного розпису виведені 8 посад державних службовців і введені посади працівників, які виконують функції з обслуговування.

Статус державного службовця мають 225 осіб (78,4% загальної чисельності працюючих), з них 69 (30,7%) обіймають посади керівників. В органах державної статистики області переважно працюють жінки (94,2%).

За стажем роботи працівники розподіляються так:

– працюють в органах державної статистики до 5 років – 4,0%;

– від 5 до 10 років – 12,9%;

– понад 10 років – 83,1%.

Крім того, 71,0% керівників та 35,9% спеціалістів працюють в органах державної статистики області понад 20 років.

Щодо вікового складу, то 20,0% держслужбовців мають вік до 35 років, 28,9% – від 36 до 45 років, 41,8% – від 46 до 55 років. Також у системі працює 6 осіб (2,7% загальної кількості держслужбовців), які досягли віку, що дає право на призначення пенсії.

В Головному управлінні статистики протягом 2016 року конкурси на зайняття посад державної служби не оголошувались, прийом на роботу держслужбовців не здійснювався.

Звільнено з посад упродовж минулого року 9 державних службовців, з яких 2 обіймали посади керівників, 7 – спеціалістів. За власним бажанням та угодою сторін вибули 8 осіб, у т.ч. 2 – у зв’язку з виходом на пенсію. Також через переведення на посади працівників, які виконують функції з обслуговування, припинено перебування на державній службі 3 держслужбовців, 1 – переведений на посаду фахівця з інтерв’ювання.

Таким чином, плинність кадрів у 2016 році серед державних службовців становила 3,5%. У категорії керівників цей показник склав 1,5%, спеціалістів – 4,3%.

Традиційно високим є освітній рівень персоналу Головного управління статистики. Станом на 01 січня 2017 року вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста) мають 209 державних службовців (92,9% їх загальної кількості), вищу освіту ступеня молодшого бакалавра або бакалавра – 16.

Вищу освіту відповідного професійного спрямування мають 88,0% держслужбовців; дві або більше вищі освіти – 52,0%.

В Головному управлінні статистики працює 6 магістрів державного управління, 3 особи мають науковий ступінь кандидата наук.

З метою отримання другої вищої освіти 2 працівники Головного управління статистики навчаються в Національній академії статистики, обліку та аудиту (далі – НАСОА) за спеціальністю «Прикладна статистика», 3 – в інших вищих навчальних закладах. 

В аспірантурі Житомирського національного агроекологічного університету навчається 1 керівник, в докторантурі НАСОА за науковою спеціальністю «Статистика» – також 1 керівник.

Підвищення рівня кваліфікації державних службовців органів статистики області впродовж 2016 року здійснювалося за програмами тематичних семінарів (зокрема тренінгів), шляхом систематичного самостійного навчання, стажування, наставництва, а також участі у Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець».

Так, 1 керівник структурного підрозділу Головного управління статистики прийняв участь у навчальному семінарі на тему: «Гармонізація статистики промисловості України з міжнародними стандартами».

У Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської обласної ради 2 держслужбовці прийняли участь у тематичному короткостроковому семінарі: «Захист державних інформаційних ресурсів на об’єктах інформаційної діяльності та в інформаційно-телекомунікаційних системах».

У Держстаті з метою навчання та допуску до самостійної роботи на засобах комплексного захисту інформації підвищив кваліфікацію 1 спеціаліст.

У Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області функціональне навчання пройшли 2 керівники, в інших організаціях – 2 працівники з питань безпеки праці.

В Головному управлінні статистики протягом 2016 року був проведений семінар «Основи публічного виступу»; 47 державних службовців пройшли тренінг в рамках проекту «Ґендерно орієнтоване бюджетування в Україні». Також здійснювалось наставництво для підвищення кваліфікації 4 осіб, які перебували у відпустках для догляду за дитиною і повернулися до виконання обов’язків місці, та здобуття 1 спеціалістом фахових знань й навичок щодо режимно-секретної роботи.

Діяльність Головного управління статистики з кадрових питань постійно перебуває на контролі та систематично заслуховується на засіданнях колегії.

Запобігання та протидія корупції

Питання запобігання, виявлення та протидії корупції знаходиться під постійним контролем керівництва Головного управління статистики.

У 2016 році систематично вживалися заходи, спрямовані на забезпечення дотримання вимог Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про запобігання корупції», та відповідно до розробленого на 2016 рік плану.

З метою профілактики проявів корупції проводилися тематичні лекції, навчання та надавалися роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства. Зі змінами антикорупційного законодавства були ознайомлені всі працівники.

Запобігання ризикам вчинення корупційних правопорушень здійснювалося шляхом юридичної експертизи всіх наказів організаційно-розпорядчого характеру, що видавались Головним управлінням статистики.

Постійно оновлювався розділ «Запобігання проявам корупції» на веб-сайті Головного управління статистики. Зокрема, для інформування громадськості на сайті розміщено нормативно-правові акти, методичні матеріали з питань запобігання корупції та щорічний звіт про проведену роботу з питань запобігання та протидії корупції у Головному управлінні статистики у Житомирській області.

Відповідна інформація також розміщувалась на стенді «Суспільство проти корупції» у приміщенні Головного управління статистики.

З метою дотримання вимог фінансового контролю всі державні службовці Головного управління статистики у встановлені строки подали декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. Крім того, у вересні–жовтні 2016 року 69 держслужбовців категорії «Б» своєчасно подали електронні декларації.

У 2016 році у Головному управлінні статистики не зафіксовано жодного факту порушення вимог антикорупційного законодавства.

Результати фінансової діяльності, використання коштів державного бюджету

У 2016 році фінансування державної статистичної діяльності здійснювалася за бюджетними програмами:

- «Керівництво та управління у сфері статистики»;

- «Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя».

Кошторисні призначення в частині видатків державного бюджету в 2016 році для органів державної статистики (з урахуванням змін) були затверджені в сумі – 19670,1 тис.грн:

– видатки загального фонду – 18647,6 тис.грн,

– спеціального – 1022,5 тис.грн (з яких 216,8 тис.грн – плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, 197,7 тис.грн – плата за оренду майна бюджетних установ, 0,7 тис.грн – надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого) та 607,3 тис.грн – залишок коштів на 01 січня 2016 року).

Співвідношення видатків загального фонду:

– оплата праці та нарахування на неї – 93,61%;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5,32%;

– плата домогосподарствам за ведення записів доходів – 0,84%;

– інші види видатків – 0,23%.

Протягом 2016 року Головним управлінням статистики проводився моніторинг ефективності використання фінансових ресурсів, здійснювався перерозподіл кошторисних призначень загального та спеціального фондів між кодами економічної класифікації видатків, що дозволило забезпечити розрахунки в повних обсягах за спожиті енергоносії та комунальні послуги, а також з домогосподарствами, які брали участь в обстеженні умов їхнього життя.

Станом на 01 січня 2017 року кредиторська заборгованість відсутня.